Statut

Dział I Postanowienia ogólne

§ 1 
Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r Nr 6, poz. 69),
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz. 911),
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


Dział II Nazwa, siedziba i oznaczenia Placówki

§ 2
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Placówka sklasyfikowana jest jako:
Placówka oświatowo-wychowawcza

§ 3
Organem Prowadzącym Placówkę jest Małgorzata Garula-Derlatka EDU-MAG Korepetycje i Usługi Edytorskie z siedzibą w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 50/31, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP: 657 275 01 07, REGON: 260630981.
Siedziba Placówki mieści się w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.
Miejscem odbywania się zajęć dydaktycznych jest Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach przy ulicy Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

§ 4
Placówka nosi nazwę: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „EDU-MAG” i w dalszej części statutu zwana jest “Placówką”.

§ 5
Placówka może tworzyć filie, oddziały franczyzowe oraz prowadzić zajęcia poza siedzibą. Utworzenie filii i prowadzenie zajęć poza siedzibą nie stanowi zmiany Statutu.


Dział III Cel i zadania Placówki

§ 6
Głównym celem działalności Placówki jest podniesienie poziomu wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu przedmiotów szkolnych na etapie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, jak również poszerzenie ogólnej wiedzy logicznej wśród dzieci i młodzieży.

§ 7
Do szczególnych zadań Placówki należą:

• prowadzenie zajęć z zakresu poznania, uzupełnienia i rozszerzania wiedzy z różnych przedmiotów nauczanych na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej,
• nauka języków obcych,
• rozwijanie pasji i zainteresowań z poszczególnych przedmiotów szkolnych,
• rozwijanie pozaszkolnych zainteresowań uczniów,
• praca z uczniami wybitnie uzdolnionymi, przygotowanie ich do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
• pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych,
• szerzenie wiedzy o kulturze i historii regionu oraz kraju,
• uczenie logicznego myślenia,
• budowanie w uczniach pewności siebie,
• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

§ 8
Placówka realizuje swoje zadania poprzez:
• prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych,
• zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie podnoszenia oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności, a także uzupełnienia braków w edukacji i rozwoju ogólnym uczniów,
• stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod nauczania i sprawowania kontroli metodycznej nad uczniem oraz nowoczesnych technik informatycznych,
• współpracę z innymi placówkami prowadzącymi zajęcia o podobnym charakterze.

§ 9
Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Placówce mogą być organizowane w postaci:

1. Zajęć stacjonarnych – w systemie stacjonarnym jednostkowym lub ciągłym,
2. Zajęć online – wykorzystujących całkowicie w procesie dydaktycznym metody i techniki kształcenia na odległość,
3. Zajęć online (hybrydowych) – wykorzystujących w procesie dydaktycznym metody i techniki kształcenia na odległość, połączonych metodycznie z zajęciami stacjonarnymi jednostkowymi lub ciągłymi.

§ 10
Placówka nie zajmuje się opieką nad osobami niepełnoletnimi, a wyłącznie prowadzeniem zajęć w celu poszerzania i uzupełniania wiedzy z zakresu szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, jak również realizacji innych zadań statutowych. Placówka zapewnia opiekę nad niepełnoletnimi uczniami wyłącznie w godzinach zajęć, w związku z czym opiekun niepełnoletniego ucznia jest zobowiązany zapewnić mu opiekę przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Placówce.


Dział IV Organy Placówki, jej organizacja oraz zakres działania

§ 11
Kierowanie bieżącą działalnością Placówki powierza się Dyrektorowi na mocy decyzji Organu Prowadzącego. Dyrektor Placówki powinien spełniać niniejsze warunki:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania podmiotów świadczących usługi edukacyjne lub szkoleniowe,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych,
• nieposzlakowana opinia,
• wiedza i doświadczenie w zakresie powadzenia działań marketingowych.

§ 12
Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
• organizacja pracy Placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
• organizacja zajęć,
• rekrutacja kadry prowadzącej zajęcia,
• nadzór nad procesem rekrutacji Słuchaczy,
• ustalanie zasad uiszczania opłat przez Słuchaczy,
• tworzenie i nadzorowanie harmonogramów zajęć realizowanych w Placówce,
• prowadzenie nadzoru nad działalnością osób prowadzących zajęcia,
• zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych zajęć,
• przyjmowanie i rozpatrywanie skarg Słuchaczy w przypadku naruszenia ich praw,
• kierowanie promocją i reklamą Placówki,
• kierowanie pracą biura Placówki,
• dbanie o powierzone mienie,
• reprezentowanie Placówki na zewnątrz.


Dział V Prawa i obowiązki Wykładowców oraz innych osób odpowiedzialnych za realizację zadań Placówki.

§ 13
W celu realizacji zadań Placówki Dyrektor może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych prac w oparciu o umowy o pracę oraz inne umowy cywilno-prawne. Decyzja w zakresie formy nawiązania stosunku pracy leży w kompetencjach Dyrektora Placówki.

§ 14
Zajęcia mogą prowadzić osoby, zwane dalej „Wykładowcami”, o kwalifikacjach, które gwarantują należyty poziom prowadzonych zajęć. Mogą to być m.in.:
• nauczyciele akademiccy,
• edukatorzy oświaty,
• metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki,
• autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych,
• nauczyciele szkół podstawowych i średnich,
• specjaliści w dziedzinie poszczególnych przedmiotów szkolnych,
• inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb Placówki.

Dyrektor Placówki może zatrudnić osobę, która nie spełnia wymagań określonych w/w punktach, jeżeli jej wiedza specjalistyczna, umiejętności lub doświadczenie zawodowe odpowiadają specyfice prowadzonych zajęć.

§ 15
1. Obowiązkiem Wykładowcy jest:
• rzetelne przygotowanie się do zajęć,
• dostosowanie się do wymagań Dyrektora Placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć oraz zasad organizacyjnych obowiązujących w Placówce,
• stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
• dbanie o dobre imię Placówki,
• zachowanie tajemnicy służbowej,
• ochrona danych osobowych Słuchaczy,
• systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem BHP,
• przestrzeganie zapisów statutowych,
• wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt.
2. Wykładowcy mają prawo do:
• dostępu do materiałów dydaktycznych,
• swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy,
• poszanowania godności osobistej.
3. Wykładowca w okresie obowiązywania umowy z Placówką nie może świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Placówki. Za działalność konkurencyjną nie uważa się zatrudnienia w:
• publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
• szkołach języków obcych, których główną działalnością jest świadczenie usług dla grup zorganizowanych.
4. Wykładowca nie może uczyć bez pośrednictwa Placówki osób, które korzystają lub korzystały z jej usług.

§ 16
W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Placówki Dyrektor może zatrudniać pracowników administracyjno-biurowych lub zlecać tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych. Zakres czynności, praw i obowiązków osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Placówki określa Dyrektor Placówki na podstawie Kodeksu Pracy i odrębnych przepisów.


Dział VI Prawa i obowiązki Słuchaczy, zasady oceniania poziomu ich wiedzy

§ 17
1. Słuchacz ma prawo do:
• przychodzenia na zajęcia dydaktyczne w przypadku zajęć stacjonarnych ciągłych lub jednostkowych oraz uczestniczenia w zajęciach online,
• współpracy z Wykładowcą mającym odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, wiedzę i doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu,
• zmiany Wykładowcy, jeżeli nie odpowiadają mu jego metody pracy oraz sposób bycia,
• otrzymywania materiałów dydaktycznych, wedle specyfiki danej formy kształcenia,
• swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy,
• poszanowania godności i praw osobistych,
• wnoszenia skarg i wniosków do Dyrektora Placówki w przypadku naruszenia jego praw,
• informowania Dyrektora o problemach bieżących występujących podczas uczestniczenia w zajęciach,
• rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Obowiązkiem Słuchacza jest:
• uiszczanie opłat zgodnie z zasadami płatności określonymi w niniejszym Statucie,
• przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ. na zajęciach dydaktycznych stacjonarnych,
• przestrzeganie ustalonego harmonogramu zajęć stacjonarnych i online,
• rzetelne przygotowywanie się do zajęć,
• wykonywanie poleceń Wykładowcy,
• dbanie o wyposażenie Placówki oraz powierzone pomoce i sprzęt – za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego Słuchacza odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Poziom wiedzy Słuchacza będzie oceniany poprzez:
• ustne odpytywanie,
• sprawdzanie poprawności wykonania pisemnych prac domowych,
• przeprowadzanie testów, kartkówek, ćwiczeń sprawdzających,
• wykonywanie zadań typu: karty pracy, wypracowania, projekty.


Dział VII Zasady przyjmowania Słuchaczy, uiszczania opłat, odwoływania i rezygnacji z zajęć, tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw Słuchaczy

§ 18
Zasady przyjmowania Słuchaczy:

• warunkiem przyjęcia Słuchaczy jest chęć udziału w zajęciach oraz uiszczenie opłaty za nie,
• nie jest wymagane podpisanie umowy o nauczanie.

§ 19

Zasady uiszczania opłat:

• odpłatność za zajęcia rozliczana jest w cyklach miesięcznych,
• Słuchacz ma obowiązek uregulować opłatę za cały miesiąc z góry,
• płatność odbywa się poprzez wpłatę/przelew na konto bankowe,
• należność powinna zostać uiszczona w taki sposób, żeby została zaksięgowana na koncie bankowym najpóźniej dzień przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu,
• w celu obliczenia opłaty za zajęcia w danym miesiącu należy pomnożyć liczbę zaplanowanych zajęć w danym miesiącu przez cenę za każde spotkanie,
• istnieje również możliwość płatności gotówką u Dyrektora Placówki.

§ 20
Zasady odwoływania zajęć:

• Słuchacz ma obowiązek poinformować Wykładowcę o konieczności odwołania zajęć najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego lekcje – wówczas ustalany jest termin dodatkowy na ich odrobienie,
• w przypadku odwołania zajęć po terminie, uważane są one za zrealizowane i opłata za nie nie podlega zwrotowi,
• w uzasadnionych przypadkach Placówka uznaniowo może pozwolić na odrobienie zajęć.

§ 21
Zasady rezygnacji z zajęć:

• rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdym momencie i jest skuteczna od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia,
• wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z zajęć (osobiście, za pomocą e-mail, sms, telefonicznie) lub brak wpłaty za zajęcia za kolejny miesiąc,
• w miesiącu, w którym wypowiedziano chęć współpracy, Słuchacz jest dopuszczony do zajęć przewidzianych harmonogramem, a brak obecności na nich nie jest podstawą do zwrotu opłaty za zajęcia czy jakichkolwiek roszczeń,
• wypowiedzenie skutkuje wykreśleniem osoby, na rzecz której świadczone są usługi, z harmonogramu zajęć,
• ponowne podjęcie współpracy z Placówką nie gwarantuje uzyskania poprzedniego, dogodnego terminu zajęć.

§ 22
Dyrektor ma prawo skreślić Słuchacza w przypadku:
• spożywania alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez Placówkę lub udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
• stworzenia zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych, a także namawiania do tego innych osób,
• agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu, konfliktu z prawem,
• braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie,
• braku zainteresowania zajęciami oraz wprowadzania dezorganizacji na zajęciach,
• braku poszanowania dla przedmiotów i sprzętu znajdującego się w Placówce,
• braku zaangażowania i chęci do nauki,
• nagminnego odwoływania zajęć, które utrudnia osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w nauce oraz dezorganizuje pracę Wykładowcy.

§ 23
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw Słuchaczy:
• Słuchacz, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej do Dyrektora Placówki, która składana jest w siedzibie Placówki, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości o naruszeniu praw Słuchacza, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone,
• złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw Słuchacza,
• Dyrektor Placówki przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia wpłynięcia skargi do siedziby Placówki,
• Dyrektor Placówki przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu,
• decyzja Dyrektora w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw Słuchacza jest ostateczna,
• w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw Słuchacza przez niepełnoletniego Słuchacza, obowiązkiem Dyrektora Placówki jest powiadomienie rodziców Słuchacza o tym fakcie.


Dział VIII Finansowanie, majątek Placówki

§ 24
Za finansowanie Placówki odpowiedzialny jest Organ Prowadzący.

Działalność i majątek Placówki wchodzą w skład działalności i majątku Organu Prowadzącego. Działalność Placówki finansowana jest głównie z opłat wnoszonych przez Słuchaczy.
Placówka może przyjmować dotacje i darowizny na zasadach określonych w innych przepisach. Obsługę księgową Placówki prowadzi Organ Prowadzący lub na jego zlecenie biuro rachunkowe.

§ 25
Organ Prowadzący zapewnia bazę materialno-rzeczową dla realizacji zadań Placówki.

§ 26
W przypadku likwidacji Placówki jej majątek zostaje przekazany Organowi Prowadzącemu.


Dział IX Zmiany w statucie oraz zamknięcie Placówki

§ 27
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Organ Prowadzący Placówkę.

§ 28
Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zatwierdzonej przez Organ Prowadzący Placówkę.

§ 29
Placówka może być zamknięta decyzją Organu Prowadzącego.

§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021.