Regulamin EDU-MAG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W EDU-MAG

Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w ramach EDU-MAG.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma EDU-MAG Korepetycje i Usługi Edytorskie, zwana dalej EDU-MAG, zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne, zwane dalej korepetycjami, polegające na nauczaniu wybranego/ych przez Klienta przedmiotu/ów.

II. EDU-MAG

EDU-MAG zobowiązuje się zapewnić Klientowi indywidualnego Nauczyciela, osobę mającą kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu. Każdy Korepetytor podpisuje umowę z EDU-MAG o zakazie konkurencji, która NIE pozwala mu uczyć bez pośrednictwa EDU-MAG osób, które korzystają lub korzystały z jej usług. W uzasadnionych przypadkach Klient ma prawo zmiany Korepetytora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przedłużająca się niemożność wykonywania pracy przez Korepetytora) EDU-MAG w miarę możliwości zaproponuje
zastępstwo.

III. OPŁATY

Przed pierwszymi zajęciami Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty tylko za pierwszą lekcję niezwłocznie po zarezerwowaniu terminu celem potwierdzenia rezerwacji. Następnie – jeśli zdecyduje się na współpracę – musi dokonać wpłaty za pozostałe do końca miesiąca spotkania, a w każdym kolejnym miesiącu – za cały miesiąc z góry. Płatność za usługi edukacyjne świadczone w ramach EDU-MAG odbywa się poprzez wpłatę Blik na numer telefonu 664 784 614 lub przelew na konto bankowe. Co miesiąc każdy Klient otrzymuje od firmy wiadomość SMS z przypomnieniem o konieczności dokonania wpłaty oraz wyliczoną kwotą za korepetycje. Należność powinna zostać uiszczona w dniu otrzymania wiadomości SMS, najpóźniej następnego dnia celem potwierdzenia chęci uczestniczenia w zajęciach w kolejnym miesiącu. Wysokość opłaty za zajęcia obliczana jest poprzez pomnożenie ilości spotkań w danym miesiącu (zawsze są to 4 spotkania, czasem 5 – w zależności od tego, ile razy dany dzień tygodnia wypada w danym miesiącu) przez cenę za każde spotkanie. W przypadku odwołania lekcji przez Klienta na zasadach opisanych w punkcie IV. opłata za odwołane zajęcia NIE przepada, a zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

IV. LEKCJE

Lekcje odbywają się według harmonogramu ustalonego indywidualnie z Korepetytorem. W przypadku choroby lub innej czasowej niemożności wykonywania pracy przez Korepetytora, zajęcia zostaną odrobione w terminie odpowiadającym obu stronom. Klient ma prawo odwołać zajęcia telefonicznie najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego lekcje. Wówczas ustalany jest termin dodatkowy na ich odrobienie. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną i opłata za nią nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach EDU-MAG uznaniowo może pozwolić na odrobienie zajęć.

V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdym momencie roku szkolnego i jest skuteczna od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z zajęć(osobiście, za pomocą mail, sms, telefonicznie) lub brak wpłaty za zajęcia za kolejny miesiąc. W miesiącu, w którym wypowiedziano umowę, uczeń jest dopuszczony do zajęć przewidzianych grafikiem, a brak obecności na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za zajęcia czy jakichkolwiek roszczeń. Wypowiedzenie skutkuje wykreśleniem osoby, na rzecz której świadczone są usługi, z grafiku zajęć. Ponowne podjęcie współpracy z EDU-MAG nie gwarantuje uzyskania poprzedniego, dogodnego terminu zajęć.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

EDU-MAG nie gwarantuje pozytywnego zdania egzaminów oraz uzyskania określonych ocen, ponieważ wyniki uzależnione są jednakowo od pracy prowadzącego zajęcia, jak i pracy własnej oraz uzdolnień osoby, na rzecz której świadczone są usługi EDU-MAG. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej rodzice lub opiekunowie prawni. EDU-MAG nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób korzystających z jej usług edukacyjnych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do lokali, w których odbywają się zajęcia. W przypadku chęci podjęcia nauki nie jest wymagane podpisanie umowy o nauczanie. Jedynym zobowiązaniem Klienta jest przestrzeganie Regulaminu, a szczególnie regularne uczęszczanie na zajęcia w ustalonym terminie i wnoszenie opłat za naukę w terminie. Dokonanie wpłaty na konto firmy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, jego zrozumieniem i pełną oraz bezwarunkową akceptacją jego postanowień.

VII. RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Garula-Derlatka prowadząca działalność gospodarzą pod firmą Małgorzata Garula-Derlatka EDU-MAG KOREPETYCJE I USŁUGI EDYTORSKIE adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres dla doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej nr 50 lok. 31, 25-435 Kielce, posiadającą nr NIP 6572750107, REGON 260630981, zwana dalej „Administratorem”.
2. Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy z klientem na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na postawie art. 6 ust 1. lit. c RODO,
c. prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d. zabezpieczenia roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e. nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora (e-mail, formularze kontaktowe).
3. Pełna treść obowiązku informacyjnego: Polityka prywatności i cookies

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach 14.06-30.06.2024 firma będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W tym czasie zapisy na zajęcia w wakacje i od września możliwe jedynie za pośrednictwem formularza ZAPISZ SIĘ ONLINE
W dniach 01.07-03.07.2024 skontaktujemy się ze wszystkimi zapisanymi w czasie naszej nieobecności osobami.