Regulamin EDU-MAG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W EDU-MAG

Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w ramach EDU-MAG. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Firma EDU-MAG Korepetycje i Usługi Edytorskie, zwana dalej EDU-MAG, zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne, zwane dalej korepetycjami, polegające na nauczaniu wybranego/ych przez Klienta przedmiotu/ów.
II. EDU-MAG
EDU-MAG zobowiązuje się zapewnić Klientowi indywidualnego Nauczyciela, osobę mającą kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu. Każdy Korepetytor podpisuje umowę z EDU-MAG o zakazie konkurencji, która NIE pozwala mu uczyć bez pośrednictwa EDU-MAG osób, które korzystają lub korzystały z jej usług. W uzasadnionych przypadkach Klient ma prawo zmiany Korepetytora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przedłużająca się niemożność wykonywania pracy przez Korepetytora) EDUMAG ma prawo dokonać zmiany Korepetytora.
III. OPŁATY
Odpłatność za zajęcia rozliczana jest w cyklach miesięcznych. Klient zobowiązuje się uregulować opłatę za cały miesiąc z góry. Płatność za usługi edukacyjne świadczone w ramach EDU-MAG odbywa się w siedzibie firmy zawsze na pierwszych zajęciach w miesiącu lub poprzez wpłatę/przelew na konto bankowe. Należność powinna zostać uiszczona w taki sposób, żeby została zaksięgowana najpóźniej dzień przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Aby obliczyć opłatę miesięczną za zajęcia w danym miesiącu, należy pomnożyć liczbę zaplanowanych zajęć w danym miesiącu przez cenę za każde spotkanie. W przypadku odwołania lekcji przez Klienta na zasadach opisanych w punkcie IV. opłata za odwołane zajęcia NIE przepada, a zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.
IV. LEKCJE
Lekcje odbywają się według harmonogramu ustalonego indywidualnie z Korepetytorem. W przypadku choroby lub innej czasowej niemożności wykonywania pracy przez Korepetytora, zajęcia zostaną odrobione w terminie odpowiadającym obu stronom. Klient ma prawo odwołać zajęcia telefonicznie najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego lekcje. Wówczas ustalany jest termin dodatkowy na ich odrobienie. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną i opłata za nią nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach EDU-MAG uznaniowo może pozwolić na odrobienie zajęć.
V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdym momencie roku szkolnego i jest skuteczna od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z zajęć (osobiście, za pomocą mail, sms, telefonicznie) lub brak wpłaty za zajęcia za kolejny miesiąc. W miesiącu, w którym wypowiedziano umowę, uczeń jest dopuszczony do zajęć przewidzianych grafikiem, a brak obecności na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za zajęcia czy jakichkolwiek roszczeń. Wypowiedzenie skutkuje wykreśleniem osoby, na rzecz której świadczone są usługi, z grafiku zajęć. Ponowne podjęcie współpracy z EDU-MAG nie gwarantuje uzyskania poprzedniego, dogodnego terminu zajęć.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
EDU-MAG nie gwarantuje pozytywnego zdania egzaminów oraz uzyskania określonych ocen, ponieważ wyniki uzależnione są jednakowo od pracy prowadzącego zajęcia, jak i pracy własnej oraz uzdolnień osoby, na rzecz której świadczone są usługi EDU-MAG. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej rodzice lub opiekunowie prawni. EDU-MAG nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób korzystających z jej usług edukacyjnych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do lokali, w których odbywają się zajęcia. W przypadku chęci podjęcia nauki nie jest wymagane podpisanie umowy o nauczanie. Jedynym zobowiązaniem Klienta jest przestrzeganie Regulaminu, a szczególnie regularne uczęszczanie na zajęcia w ustalonym terminie i wnoszenie opłat za naukę w terminie. Dokonanie wpłaty na konto firmy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, jego zrozumieniem i pełną oraz bezwarunkową akceptacją jego postanowień.
VII. RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDU-MAG z siedzibą pod adresem 25-435 Kielce, ul. Orzeszkowej 50/31. Kontakt w sprawie danych osobowych pod adresem e-mail: info@edu-mag.pl. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi realizacja umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych, dla zawarcia i wykonania których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zawieraniu i wykonywaniu umów, prowadzeniu korespondencji handlowej, prowadzeniu bezpośrednich działań marketingowych lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych