Regulamin EDU-MAG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W EDU-MAG

Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w ramach EDU-MAG. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma EDU-MAG Korepetycje i Usługi Edytorskie, zwana dalej EDU-MAG, zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne, zwane
dalej korepetycjami, polegające na nauczaniu wybranego/ych przez Klienta przedmiotu/ów.

II. EDU-MAG

EDU-MAG zobowiązuje się zapewnić Klientowi indywidualnego Nauczyciela, osobę mającą kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie
w nauczaniu danego przedmiotu. Każdy Korepetytor podpisuje umowę z EDU-MAG o zakazie konkurencji, która NIE pozwala mu uczyć bez
pośrednictwa EDU-MAG osób, które korzystają lub korzystały z jej usług. W uzasadnionych przypadkach Klient ma prawo zmiany
Korepetytora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przedłużająca się niemożność wykonywania pracy przez Korepetytora) EDUMAG ma prawo dokonać zmiany Korepetytora.

III. OPŁATY

Odpłatność za zajęcia rozliczana jest w cyklach miesięcznych. Klient zobowiązuje się uregulować opłatę za cały miesiąc z góry. Płatność za
usługi edukacyjne świadczone w ramach EDU-MAG odbywa się w siedzibie firmy zawsze na pierwszych zajęciach w miesiącu lub poprzez
wpłatę/przelew na konto bankowe. Należność powinna zostać uiszczona w taki sposób, żeby została zaksięgowana najpóźniej dzień przed
pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
Aby obliczyć opłatę miesięczną za zajęcia w danym miesiącu, należy pomnożyć liczbę zaplanowanych zajęć w danym miesiącu przez cenę za
każde spotkanie. W przypadku odwołania lekcji przez Klienta na zasadach opisanych w punkcie IV. opłata za odwołane zajęcia NIE przepada, a
zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

IV. LEKCJE

Lekcje odbywają się według harmonogramu ustalonego indywidualnie z Korepetytorem. W przypadku choroby lub innej czasowej
niemożności wykonywania pracy przez Korepetytora, zajęcia zostaną odrobione w terminie odpowiadającym obu stronom. Klient ma prawo
odwołać zajęcia telefonicznie najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego lekcje. Wówczas ustalany jest termin dodatkowy na ich
odrobienie. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną i opłata za nią nie podlega zwrotowi. W
uzasadnionych przypadkach EDU-MAG uznaniowo może pozwolić na odrobienie zajęć.

V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

Rezygnacja z zajęć może nastąpić w każdym momencie roku szkolnego i jest skuteczna od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z zajęć (osobiście, za
pomocą mail, sms, telefonicznie) lub brak wpłaty za zajęcia za kolejny miesiąc. W miesiącu, w którym wypowiedziano umowę, uczeń jest
dopuszczony do zajęć przewidzianych grafikiem, a brak obecności na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za zajęcia czy jakichkolwiek
roszczeń. Wypowiedzenie skutkuje wykreśleniem osoby, na rzecz której świadczone są usługi, z grafiku zajęć. Ponowne podjęcie współpracy z
EDU-MAG nie gwarantuje uzyskania poprzedniego, dogodnego terminu zajęć.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

EDU-MAG nie gwarantuje pozytywnego zdania egzaminów oraz uzyskania określonych ocen, ponieważ wyniki uzależnione są jednakowo od
pracy prowadzącego zajęcia, jak i pracy własnej oraz uzdolnień osoby, na rzecz której świadczone są usługi EDU-MAG.
Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej rodzice lub opiekunowie prawni. EDU-MAG nie ponosi odpowiedzialności
za zachowanie osób korzystających z jej usług edukacyjnych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do lokali, w
których odbywają się zajęcia.
W przypadku chęci podjęcia nauki nie jest wymagane podpisanie umowy o nauczanie. Jedynym zobowiązaniem Klienta jest przestrzeganie
Regulaminu, a szczególnie regularne uczęszczanie na zajęcia w ustalonym terminie i wnoszenie opłat za naukę w terminie.
Dokonanie wpłaty na konto firmy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, jego zrozumieniem i pełną oraz bezwarunkową
akceptacją jego postanowień.

VII. RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Garula-Derlatka prowadząca działalność gospodarzą pod firmą Małgorzata Garula-Derlatka EDU-MAG KOREPETYCJE I USŁUGI EDYTORSKIE adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres dla doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej nr 50 lok. 31, 25-435 Kielce, posiadającą nr NIP 6572750107, REGON 260630981, zwana dalej „Administratorem”.

2. Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy z klientem na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na postawie art. 6 ust 1. lit. c RODO,

c. prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d. zabezpieczenia roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

e. nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora (e-mail, formularze kontaktowe).

3. Pełna treść obowiązku informacyjnego: Polityka prywatności i cookies